Kenshutsu-Gun

The Dharani of Kotei Jujika | Fist of the Father

ZophosonPhoto via Pixabay.com